Iskola előkészítő program

Az iskola előkészítő feladata,hogy áthidalja az óvoda és iskola közötti szakadékot. Miért hasznos az előkészítés a gyermek számára és milyen képességeit kell fejlesztenünk ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt nyújtson az iskolában?

Iskolaelőkészítő foglalkozás

Az iskola előkészítő feladata,olyan képességek fejlesztése,ami rendkívül fontos ahhoz, hogy gyermekünk elkerülje az iskolakezdés traumáját és a megfelelő tudás birtokában kezdhesse meg tanulmányait. Természetesen az iskola előkészítés alatt a gyerekek játékos formában tanulnak, ehhez rengeteg speciális szituációs gyakorlattal érdekesebbnél,érdekesebb feladatokkal találkoznak.

Értelmi képességek:

Legfontosabb feladatunk a gyermeket megtanítani tanulni, koncentrálni, kreatívan gondolkodni, mások előtt magabiztosan beszélni, érvelni, csapatjátékosként viselkedni, érdeklődését felkelteni a tanulás iránt, ismereteit gazdagítani. Nem szabad lekorlátozni, hagyni kell a képességeit kibontakozni.

Kirakós logikai játékFejleszteni azokat az alapvető viselkedési formákat, amelyek az iskolai közösségbe való beilleszkedés feltételei, továbbá az eredményes iskolai teljesítéshez szükséges jártasságok, készségek, képességek és akarati tulajdonságok rendszerét. Pl:

  • megfelelő beszéd, anyanyelvi fejlettség, tiszta hangok
  • grammatikailag helyes mondatalkotások
  • pontos, fejlett kifejezőkészség
  • számosság, mennyiségészlelés
  • logika

Szocializálás:

hegedű bemutatásaSzociális érzékenység fejlesztése, melynek összetevője egyrészt egy belső igény a kapcsolatfelvételre, másrészt az erre való képesség helyes útra terelése.
Ennek eredményeképpen énjét elég erősnek élje meg ahhoz, hogy társai akaratát is tudomásul vegye, a társak kezdeményezését ne saját énje veszélyeztetéseként élje meg.
Fontos, hogy milyen az iskolába kerülő gyermek tolerancia szintje, kudarctűrő képessége, beilleszkedési hajlama és bátorsága. El kell fogadnia és meg kell értenie a szociális szabályokat.

Vizuális képességek:

7 kisgyereknek mesél

  • A képi, plasztikai kifejezőképesség fejlesztése (rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, konstruálás).
  • Az elemi képolvasási, komponáló, térbeli tájékozódó és rendező képességek kialakítása, fejlesztése.

Testi fejlődés:

  • Nagy és kismozgások, szem-kéz, szem-láb koordinációk fejlesztése, szinkronizálása.
  • A laterális dominancia kialakítása, ennek megfelelően használják helyesen a jobb-bal kezet, lábat.
  • A megfelelő testsúly és a kifinomult finommotorika elérése.